operace flashopint

Toto je nejen o hře i o vyrobě např dimovnic , zabezpečeni domu. jak vydělat penize,uprage PC a navody.

Homepage

fosfor

kostík, jest důležitý a v přírodě velmi rozšířený prvek ze skupiny nekovů trojmocných i pětimocných, jehož znak Pn. Ph. (z lat. phosphorus), a váha at. = 30, 96. V říši nerostné vyskytuje se sloučen s kyslíkem a kovy v četných fosforečnanech, zvláště v apatitu a fosforitu, jež obsahují fosforečnan vápenatý, Ca3P2O8, jenž v prvém sloučen jest ještě s malým množstvím chlóridu n. fluoridu vápenatého nebo drží v sobě směs obou. Fosforečnan železnatý jest ve vivianitu, fosforečnan železitý v berounitu, dufrenitu, kakoxenu a j. nerostech železitých. [Fosfor] nachází se ve většině rud železných a přechází z nich do litiny. Fosforečnan hlinitý jest ve wavellitu a kalaitu, fosforečnan hořečnatý ve wagneritu, fosforečnan olovnatý v pyromorfitu a j. Malé množství apatitu nachází se v podobě drobnohledných jehlic v nejrozšířenějších horninách krystallických, na př. v žule, čediči a j., z nichž dostává se do ornice, a podobně přecházejí fosforečnany i do vod minerálných, pramenitých, říčných i do vody mořské. Toto veliké rozptýlení [Fosfor] u v přírodě jest důležito pro vývoj rostlin, kteréž bez něho žíti nemohou a potřebují ho zejména k vytvořování semen, kde jest ho nejvíce Z rostlin dostává se do zvířat, v jejichžto těle nacházíme sloučeniny jeho v mase krvi, mozku, nervech, míše, ve vejcích, mléce, zvláště pak hromadí se v kostech, kteréž za sucha drží 10-12 pct. [Fosfor]-u: od nich má své české jméno kostík Nadbytek jeho vychází z těla močí, v níž jest fosforečnan hořečnatoammonatý a fosforečnan sodnato-ammonatý, a výkaly, pročež obsažen jest v hnoji, guaně a koprolithech. Objeven byl r. 1669 od hamburského alchemika Branda, jenž obdržel jej z moči, chtěje z ní připraviti kámen mudrců. Scheele připravil poprvé [Fosfor] z kostí a zavedl nynější způsob dobývání. Nejčastěji vyrábí se [Fosfor] způsobem následujícím: Kosti do běla vypálené č. t. ř. popel kostěný, jež v sobě zavírají 83 84 pct. fosforečnanu vápenatého (16 až 17 pct. [Fosfor]-u), rozemílají se na jemnou moučku, kteráž míchá se v nádobách olověných s rozředěnou kyselinou sírovou; na 3 č. popelu berou se 2 č. kyseliny sírové a 15 až 20 č. vody. Tím způsobem vzniká z nerozpustného fosforečnanu vápenatého z kostí rozpustný kyselý fosforečnan vápenatý a nesnadno rozpustný síran vápenatý, jenž z roztoku se vylučuje. Roztok prvého, stáním učištěný, odlévá se a zaváří se pak v olověných pánvích, až zhoustne jako med, načež míchá se s práškem uhlí dřevěného. Směs tato vysouší se v mělkých litinových kotlech nad ohněm co nejprudčeji, čímž kyselý fosforečnan vápenatý se rozkládá v metafosforečnan vápenatý a vodu, v parách unikající. Hmota vysušená naplňuje se do křivulí z ohnivzdorné hlíny, jež mají objem 50 až 60 l a umístěny jsou po 4-12 po každé straně topení v peci galejné. Každá křivule spojena jest s jimadlem měděným, částečně vodou naplněným, ježto udržuje se při 40° teploty. S počátku, kdy topí se v peci mírně, uniká z křivulí vodní pára, uhlovodík a kysličník uhelnatý; po 4 až 5 hodinách, kdy sesílilo se horko v peci až do bílého žáru, počnou se vyvíjeti také páry fosforové, k nimž přimíšeno něco fosforovodíku. Bílý žár udržuje se v peci po celou dobu překapování [Fosfor]-u, ježto trvá asi 60 hod. Kostík surový sbírá se v jimadlech pod vodou v podobě kusů červených a hnědých. Metafosforečnan vápenatý, CaP2O6, jenž v křivulích žíhá se s uhlím, lze pokládati za sloučeninu pyrofosforečnanu vápenatého, Ca2P2O7, a kysličníku fosforečného; pouze tento odkysličuje se uhlíkem a poskytuje [Fosfor], kdežto onen v křivuli nerozložen zbývá; přidáváť se při nové výrobě k popelu kostěnému. Způsobem popsaným dobude se ze 100 kg popelu kostěného 8-10 kg [Fosfor]-u. Surový [Fosfor] čistí se překapováním z litinových křivulí anebo přidává se k [Fosfor]-u pod vodou roztopenému něco směsi z dvojchrómanu draselnatého a kyseliny sírové. čímž stává se bezbarvým a prosvítavým. Také jej raffinují, procezujíce pod vodou roztopený f. kostěným uhlím, načež tlačí jej skrze kůži zámišnickou. Čistý kostík lije se do chlazených trubic skleněných, v nichž ztuhne v roubíky, kteréž rozesílají se v nádobách z bílého plechu, vodou naplněných a pájkou neprodyšně uzavřených. Výroba [Fosfor] u jest velmi obtížna a zdraví dělníků nad míru nebezpečna; proto zabývá se jí jen málo závodů. R. 1880 vyrobilo se v Anglii 150 a ve Francii 1500 tun; vyrábí se též ve Švédsku, v sev. Americe a novější dobou v rozsáhlé míře v Rusku v gubernii permské. Do r. 1868 vyráběl se [Fosfor] když na něj položite siru začne hořet
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.